View Project

Norwegian AI Directory

Reindeer CWD prion ecology: Risk of dissemination by sheep


Description:

Hovedmålet i prosjektet er å klarlegge om skrantesyke (CWD) hos villrein kan overføres til sau og hvilken rolle sauen kan ha i å spre sykdommen. I 2016 ble prionsykdommen CWD diagnostisert for første gang i Europa hos en villrein fra Nordfjella. Høsten 2017 og vinteren 2018 ble hele villreinbestanden i Nordfjella sone 1 på over 2000 dyr skutt i et forsøk på å stanse sykdommen. Sone 1 er brakklagt for villrein i minst fem år. Omtrent 70.000 sau vil fortsatt beite i fjellområdet i karanteneperioden. I september 2020 ble et nytt tilfelle av smittsom CWD funnet hos et reinsdyr på Hardangervidda. Sykdommen er dermed ikke lengre isolert til ett område og dermed under mindre kontroll. CWD er en svært smittsom sykdom som kan smitte direkte mellom hjortedyr eller via miljøet der smittestoffet (prioner) kan overleve i mange år. Sau som beiter i Nordfjella blir trolig eksponert for prioner. I beiteområdene har det vært mange saltsteinsplasser som både sau og reinsdyr har besøkt. Disse områdene utgjør høyrisikoområder for miljøsmitte av CWD. De gamle saltsteinsplassene ble derfor gjerdet inne og nye er blitt satt opp etter at reinsdyrene var borte. I arbeidspakke 1 undersøker vi nærmere om sau kan bli smittet med CWD og utvikle sykdom, eller være friske smittebærere. Vi har to pågående smitteforsøk der vi har gitt CWD-smittestoff fra reinsdyr til unge lam. Vi tar blod- og avføringsprøver jevnlig, og i tillegg blir det tatt biopsier (vevsprøver) fra lymfatisk vev i endetarmen. Vi er i gang med analyseringen av dette materialet, men ingen resultater er publiseringsklare. Tre dyr har hittil blitt avlivet på grunn av annen oppstått sykdom, men vev fra disse dyrene blir selvsagt undersøkt for om de kan inneholde prioner. Ved den avsluttende obduksjonen blir det tatt en rekke prøver fra ulike vev fra hvert enkelt dyr. I denne arbeidspakken blir det brukt nye og sensitive metoder for å påvise prioner, i tillegg til de tradisjonelle metodene som har vært etablert i lang tid. I arbeidspakke 2 har vi undersøkt lymfatisk vev i endetarmen fra over 500 lam og sau, og i tillegg lymfatisk vev i tynntarmen fra 37 lam som har beitet i to ulike områder i Nordfjella. Vi påviste ikke prioner i noen av disse prøvene ved bruk av to ulike teknikker (immunhistokjemi og ELISA). I tillegg analyserte vi historiske GPS-data (arbeidspakke 3) fra reinsdyr og sau (som også inngikk i tarmundersøkelsene) for å se på bruk av samme beiteområder. Dette arbeidet er under fagfellevurdering i et internasjonalt tidsskrift. I arbeidspakke 3 bruker vi viltkameraer til å undersøke hvordan sau oppfører seg ved saltsteinsplasser (jordspising, slikker på overflater, beiting), og om sau og villrein har besøkt samme steder. Vi har tilgang til bilder fra 16 viltkamera plassert ut på saltsteinlokaliteter i Nordfjella i perioden 2017-2021, og ytterligere 16 viltkamera plassert ut i villreinområdene Knutshø og Forolhogna i løpet av samme periode. Over 500.000 bilder er i ferd med å bli analysert via AI (artifical intelligence). I samarbeid med internasjonale eksperter undersøker vi jordprøver fra de samme plassene med sensitiv metodikk som skal være i stand til å detektere svært små mengder prioner. I arbeidspakke 4 utfører vi laboratorieforsøk for å studere egenskapene til reinsdyr-prionene nærmere. Vi skal undersøke om reinsdyr-prionene kan føre til feilfolding av ulike arters normale prionprotein (PrP). Det kan si noe om muligheten for at reinsdyr-CWD kan overføres til andre arter, som for eksempel hjort, rådyr, elg, sau eller geit. Vi har via jakt og ordinær slakting samlet inn hjernemateriale fra alle disse artene. Dette materialet er videre PrP-genotypet og vi har både genotyper som er mottagelige for CWD (hjortedyr) og scrapie (sau og geit), og genotyper som er lite mottagelige for disse prionsykdommene. Vi har også syntetisk generert ulike reinsdyr PrP-genotyper. Prosjektet belyser tema som er viktige for blant annet norske myndigheter, EU-lovgivning og sauenæringen, og vil i tillegg gi dybdekunnskap om sykdommen og smittestoffet.


Project leader: Cecilie Ersdal

Started: 2019

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 9996998

Institution: NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

Address: NA