View Project

Norwegian AI Directory

Case-Based Reasoning for Vind- og friksjonsvarsling


Description:

Statens vegvesen har på alle høyfjellsoverganger såkalte klimastasjoner. Disse måler en rekke parametere som nedbør, temperatur, lufttrykk, vind og duggpunkt. Etter en dramatisk bussulykke på Dovre i 2011, der sterk vind i kombinasjon med dårlig friksjon var sterkt medvirkende til ulykken, ble noen overganger utstyrt med friksjonsmålere. For å videre utvikle varslingen på fjelloverganger er noen også blitt utstyrt med siktmålere. De ovennevnte sensorer er hver for seg gode til å si hvordan situasjonen er der de står og i et begrenset område rundt. For å kunne dekke hele fjellovergangen og generalisere til flere fjelloverganger, er det påkrevd med et mer finmasket sensornett. Dette prosjektet ser for seg å benytte et allerede pågående forskningsprosjekt. Statens vegvesen, NTNU og Sintef er allerede involvert i et prosjekt sammen med Vovlo technologies hvor man henter friksjonsforhold fra bilen (V2X). Prosjektet har navnet Road Status Information (RSI). I RSI etableres en demonstrasjon hvor man benytter 500 biler i Norge. I tillegg vil biler fra 2016 modellen og utover ha denne teknologien som standard. Med en flåte med biler som kontinuerlig måler friksjon, vil man kunne dekke hele fjelloverganger på en bedre måte. Med et så godt utbygd sensornettverk er tanken at man skal kunne benytte sensor-data sammen med tidligere erfaringer for å forutsi hvordan forholdene vil utvikle seg fram i tid, samt gi råd om mulige tiltak basert på virkningsgraden av tidligere tiltak. CBR er basert på en psykologisk teori om at mennesket lagrer kunnskap i situasjonsbestemte observasjoner, såkalte cases, og at man resonerer basert på generalisering av disse tidligere observasjonene. På grunnlag av dette vil et CBR-system kunne bygges, og fortløpende overvåke situasjonen på de mest utsatte strekningene på E6 Dovrefjell. En slik prediksjon vil kunne ha flere effekter. Både med tanke på trafikksikkerhet, fremkommelighet og forutsigbarhet samt et mer effektivt vintervedlikehold av veier. Se


Project leader: Terje Reitaas

Started: 2015

Ends: 2015

Category: Nasjonale samfunnsvitenskapelige institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 100000

Institution: SINTEF TEKNOLOGI OG SAMFUNN AVD TRONDHEIM

Address: Trondheim