View Project

Norwegian AI Directory

Power, Structure and Technology - Opportunities and Challenges for the Labour Market (PST)


Description:

Teknologiske endringer, for eksempel innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IK) og roboter, og offentlig politick påvirker bedrifters tilpasningsmuligheter, og de påvirker deres beslutninger om hvordan, hvor, når og hva som skal produseres. I mange land blir slike beslutninger tatt i samspill med arbeidstakerorganisasjoner. Power, Structure and technology - Opportunities and Challenges for the Labour Market fokuserer på hvordan teknologi endrer hva et foretak og en arbeidsplass er. Vi trekker på innsikt fra økonomi, statsvitenskap, sosiologi og «industrial relations», og gjennomfører empiriske analyser av hvordan og om digitalisering påvirker grensene og strukturen til et foretak og om det flytter balansen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. For det første vil vi se på hvordan teknologisk endring slik som digitalisering kan påvirke foretak og deres struktur og deres arbeidsplasser, med spesifikk fokus på at virksomheter ikke er like. Et viktig aspekt her er graden av organisering i foretaket eller i sektoren. Nøkkelord er teknologi, investeringer, super-foretak, samt samspillet med fagforeninger og forhandlinger. For det andre vil vi vi nærmere på hva endringer i loven om midlertidig arbeidskraft og endringer i forekomsten av såkalt domestisk «out-sourcing» medfører når det gjelder ulikhet på arbeidsplassen og i arbeidslivet generelt. Disse endringene kan få stor betydning for forskjeller i utfall langs dimensjoner som etnisitet, klasse og kjønn. For det tredje vil vi se på konsekvensene av å flytte deler av produksjonen utenlands, være seg om det er tilknyttet vare- eller serviceproduksjon. Vi ser ikke bare på lønnsvekst og sysselsettingsendringer innen foretaket, men også konsekvenser over tid for den enkelte i form av lønnsvekst og sysselsetting Sentralt i prosjektet fremkommer behovet for kunnskap om norske foretaks investeringer i teknologi, og konsekvenser for etterspørselen etter arbeidskraft, og innovasjoner hos norske foretak. Denne kunnskapen sikres gjennom en egen survey blant norske foretak og ved registerdata. I inneværende rapporteringsperiode har Norge vært preget av pandemien og prosjektet har dessverre blitt forsinket. Prosjektet og SSB fikk gjennomført i november 2020 en større survey blant norske foretak om digitalisering og teknologi. Dette sikrer et viktig kunnskapsgrunnlag i flere av prosjektets delprosjekter. Registerdata har delvis blitt innhentet, og vi mottok surveyen sommer 2021 sammen med noe data. Vi jobber, sammen med SSB, med å sørge for at de restrerende registerdataene kan bli levert snarest mulig. For å sikre fremdrift i prosjekt, har prosjektet derfor fokusert på analyser som utnytter eksisterende og leverte data. Et arbeide om innovasjon og forhandlingsstruktur (tilhørende delprosjekt 2.2.1 er antatt og blir publisert 7.12.2021, men må dermed omtales i neste rapporteringsperiode. Det kvalitative arbeidet i delprosjekt 2.2.2 har også startet. Dette teoretiske og empiriske arbeidet viser at lokale kollektive forhandlinger gir økt insentiver til både produkt og prosessinnovasjon. Vi har også arbeidet innen delprosjekt 2.2.3 med fokus på markedsmakt. Arbeidet "Firms' Markups, Trade Strategies and Pay Policies" av Harald Dale-Olsen ble presentert ved EEA-ESEM 2021 i København/Virtual, og gir både metodisk og empirisk ny innsikt. I denne studien, basert på norske registerdata om eksportører, viser de foreløpige resultatene at frihandelsavtaler øker norske eksportørers mark-up i produkteksportmarkedene (de tjener altså mer på hver solgte enhet til utlandet). Dette påslaget, altså mark-up'en, beveger seg motsyklisk, dvs, det blir høyere når det blir dårligere tider i eksportmarkedet. Påslaget faller derimot når det blir dyrere å eksportere. Høyere mark-up slår ut i høyere lønninger, særlig for funksjonærer, dvs. når norske foretak tjener mer per solgte enhet til utlandet, tjener også ansatte mer, i hvert fall hvis de er funksjonærer. Prosjektets hjemmesider: https://www.samfunnsforskning.no/prosjekter/makt-struktur-og-teknologi/index.html


Project leader: Harald Dale-Olsen

Started: 2019

Ends: 2024

Category: Nasjonale samfunnsvitenskapelige institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 9998969

Institution: INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING

Address: NA