View Project

Norwegian AI Directory

Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett


Description:

Prosjektet "Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett - DynKap" skal utvikle programvare, måleutstyr, metoder og kunnskap for å øke utnyttelsen av overføringskapasiteten til kabler i kraftnettet. Prosjektet vil bidra til overgangen til et bærekraftig, klimavennlig samfunn basert på fornybar, elektrisk energi hvor produksjon og forbruk er større og mer dynamisk enn i dagens nett. Norske nettselskaper vil få de verktøyene de trenger for å sikkert og effektivt overføre ren energi, mens innovative teknologipartnere vil kunne tilby digitale, automatiserte løsninger for avanserte kapasitetsberegninger og kabelovervåking på det norske og internasjonale markedet. Metoder for mer effektive beregningsmetoder for komplekse kabelforlegninger utvikles. Modeller og beregningsstrategi for beregning av dynamisk kapasitet er utviklet og vil bli implementert i det nettbaserte beregningsverktøyet REN grøft. Eksempler på tidsvarierende laster som vil kunne beregnes er fergelading, landstrøm og nødlast. Overføringsevnen til kabler avhenger sterkt av fuktinnholdet i kabelgrøfta. Høy strøm i kabelen vil føre til uttørking av massene nært kabelen, og det er derfor viktig for å bestemme den dynamiske overføringsevnen at vekselvirkningen mellom fuktinnhold i kabelgrøften og høye dynamiske laster modelleres. Egenskaper til masser i kabelforlegninger undersøkes i lab og i felt for å kunne utvikle modeller for frukttransport og uttørking av massene. En forsøksrigg for å undersøke fukttransport i masser er bygget og satt i drift. Varmekilder i senteraksen og langs overflaten emulerer en kabel forlagt i masser. Forsøk viser at kornfordeling, -form og mineraltype har vesentlig betydning for fukttransport og dermed egnethet til kabelforlegning. En jevnere fordeling mellom kornstørrelser gir mindre uttørking, og prosjektet arbeider for å gi en anbefaling på kritisk temperaturer for uttørking av vanlige masser brukt i kabelgrøft. Data og erfaring fra case i prosjektet gir data, erfaring og kunnskap som er viktige for måloppnåelsen i prosjektet. I 2019 ble det installert sensorer for temperatur og fukt i en kabel forlagt i undersjøisk tunnel. Etter en tids drift viser on-line overvåking at høye dynamiske laster tørker ut massene rundt, og at dette vil redusere overføringskapasiteten. Det er også opprettet målinger av kabeltemperatur på en kabel tilknyttet en vindpark i drift, og her viser målinger variasjon i last og hvordan temperaturen langs traseen påvirkes av dette. På SINTEFs forsøksfelt på Tiller har det startet opp fullskala målinger hvor lasten kan varieres med stor fleksibilitet, slik at ulike driftsregimer kan emuleres under kontrollerte betingelser og et kostnadseffektivt on-line overvåkingssystem utvikles her.


Project leader: Espen Eberg

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 8028973

Institution: REN AS

Address: NA