View Project

Norwegian AI Directory

Smart Bolighandel


Description:

Prosjektet har i rapporteringsperioden jobbet med følgende hovedpunkter. 1) Analysemetode for å bedømme tilstanden til en bruktbolig. Her er det jobbet med flere modell-alternativer hvor samlebetegnelsen er BoligScore. Dette er avanserte NLP/maskinlærings metoder som trenes på historiske tilstandsdata hvor målet å oppnå en datadrevet metode for å bedømme tilstanden på en bolig basert på dokumentasjonen som foreligger i forbindelse med boligsalget. Her er det gjennomførte flere versjonen, testing og iterering. Metodene er også testet ut mot domene eksperter innen bolig tilstand og byggeteknikk. Prosjektet gjør også studier på hvordan BoligScore kan benyttes for sammenligning av boliger basert på tilstand. Det er i tillegg gjennomført flere brukerstudier på hvordan resultatene fra BoligScore metodene kan presenteres for aktørene i verdikjeden, da det er vesentlig at disse aktørene får tilgang, forstår og kan benytte resultatene fra metodene i sine beslutningsprosesser slik at konfliktnivået i etterkant av transaksjonen blir lavere. 2) En prediksjonsmetode som inkluderer boligens tekniske tilstand i automatiske verdsettingsmodeller for bruktboliger. Dette kan har potensiale til å styrke BoligScore metodene, slik at besluttningstøttemodellen blir enda mer kraftfulle for sluttbrukere. Denne er også testet opp mot fagfeller og presentert på ReCapNet - Digitalization and Real Estate. 3) Automatisk kvalitetsvurdering av takstrapport sammendrag basert på NLP/maskinlæring. Dette er særlig viktig, da sammendrag og fritekst innhold ofte er kilde til konflikter. 4) Metode for å predikere risiko for konflikt basert på teknisk tilstand. Her er det utviklet modellen på Gradient Tree Boosting algoritmer. Her gjenstår det fortsatt arbeid for å kunne skille boliger hvor det oppstår konflikt og boliger hvor det ikke oppstår konflikt, basert på teknisk tilstand. Det jobbes med nye og forbedrede kovariater - i tillegg til forskning på øvrige forhold som fører til konflikt. Det er også gjort kvalitative og kvantitative undersøkelser mot alle aktørene i bolighandelen for å få innsikt som kan forbedre prosjekt resultatene når prosjektet skal kommersialiseres.


Project leader: Carlos Floen Alnes

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 11671997

Institution: VENDU AS

Address: NA