View Project

Norwegian AI Directory

Skybasert verktøy for overvåking og tuning av smarte energieffektive bygg


Description:

Det brukes i dag store ressurser på å dokumentere energibruk, effektbehov og inneklima i designfasen av bygg. Særlig gjelder dette ambisiøse prosjekter som nesten-nullenergibygg, plusshus, Powerhouse-prosjekter eller nullutslippsprosjekter. I de fleste tilfeller brukes lite av den prosjekterte informasjonen til oppfølging og innjustering av bygg i driftsfasen. I SmartTune er ideen å utvikle skybaserte software-systemer som kan brukes til og raskt og enkelt sammenligne prosjektert energibruk, effektbehov og inneklima med reelle målte størrelser. Resultatene skal visualiseres i ulike brukergrensesnitt; til brukerne av bygget f.eks. på smart-phone, for drifterne av bygget for å overvåke og optimalisere bygget og for prosjekterende/arkitekter som ønsker å bruke erfaring fra eksisterende bygg inn i prosjektering av nye bygg. I det første året av prosjektet har det blitt laget et veikart for Smarttune-funksjonalitet, der vi har definert sju ulike nivåer. Funksjonalitet på nivå 1 er definert som sammenligning og tuning av energiflyt på overordnet bygningsnivå. Nivå 7 er (foreløpig) definert som semiautonome bygg som delvis «drifter seg selv» ut fra kontinuerlige brukertilbakemeldinger og automatisk tuning av bygget for å optimalisere energibruk, effektbehov og inneklima. En tidlig pilotversjon på nivå 1 og delvis nivå 2 har blitt utviklet og testet på pilotbygget Powerhouse Montessori. I det andre året av prosjektet har pilotversjon på nivå 1 og 2 blitt videre utbedret og utviklet til et eget skybasert verktøy i Piscada platformen. Verktøyet testes på PowerHouse Telemark og benyttes i prøvedrift med gode resultater. En skybasert versjon av energiberegningsverktøyet SIMIEN har blitt tilpasset den samme plattformen og det arbeides med å få denne til å kjøre i sanntid som er en forutsetning for nivå 3-7. I det tredje og siste året av prosjektet har man lykkes med å etablere sanntids energi- og effektberegninger som en integrert del av byggets styringssystem. Løsningen er under pilottesting på Powerhouse Telemark og Edvardsløkka Omsorgsboliger.


Project leader: Tor Helge Dokka

Started: 2019

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 6149979

Institution: SKANSKA NORGE AS

Address: NA