View Project

Norwegian AI Directory

Landbasert Overvåkning av Autonome Skip


Description:

Nivået av automatisering og autonomi øker gradvis innen den maritime industrien, og det forventes at fremtidige autonome skip vil bli overvåket og kontrollert fra et landbasert Remote Operations Centre (ROC). Operatørene i en ROC vil overvåke og kontrollere ett eller flere skip, og de må være forberedt på å ta manuell kontroll over disse når det er nødvendig. Et slikt operasjonskonsept, basert på ekstern, landbasert drift, kan innebære nye utfordringer knyttet til og inkludert for eksempel: situasjonsforståelse og arbeidsmengde for ROC-operatørene under normal drift så vel som under evt. fjernovertakelse; fordeling av ansvar mellom skip og ROC; antall skip som kan betjenes fra en ROC og ROC operatørens kompetansekrav. Hensikten med dette prosjektet er derfor å utvikle interaksjonsløsninger som støtter overvåking og kontroll av autonome fartøy fra landbaserte kontroll senter. Prosjektet vil søke svar på hvordan interaksjonsløsninger i et slikt senter skal settes opp for å ivareta sikker, kostnadseffektiv og trygg overvåking og kontroll av autonome fartøy. LOAS prosjektet benytter en helhetlig tilnærming basert på et menneske-teknologi-organisasjons-perspektiv, og en forskningsbasert og brukersentrert iterativ design- og evalueringsmetodikk. Dette vil sikre at de endelige interaksjonsløsninger fungerer optimalt i ulike operasjonelle situasjoner. Resultatene fra LOAS prosjektet vil benyttes for å sikre at løsningene vi tar frem og skal levere er i henhold til det markedet etterspør. Prosjektet gir oss muligheter til å ta en ledende posisjon i det fremtidige nasjonale og internasjonale markedet innenfor landbasert overvåking og kontroll av autonome skip. Ved å forstå de grunnleggende elementene her, vil prosjektet videre kunne bidra til at vi tilegner oss kunnskap som er av direkte verdi for optimaliseringer av neste generasjon grensesnitt for automasjon- og kontrollsystemer. Generelt for 2021: Prosjektet har justert rekkefølgen på hovedaktiviteter på grunn av Covid-19 og utfordringer med å kjøre studier med forsøkspersoner. Det medførte at vi først gjennomførte intervjuer og digital spørreundersøkelse av navigatører og navigatør-studenter via MS Teams. Simulator-studier ble utsatt og skal gjennomføres i desember 2021. Vi har derfor omdefinert endel av aktivitetene for inneværende år, men er fremdeles innenfor prosjektets gitte rammer. Hovedaktiviteter 2021 * Digital datainnsamling for landbasert kontrollsenter. Det er benyttet autonome lasteskip som diskusjonstema: Intervjuer og spørreskjema med navigatører og navigatør-studenter for å belyse utfordringer og muligheter knyttet til sikker og effektiv overvåkning/håndtering fra et landbasert kontrollsenter. * Presentasjon av LOAS prosjektet for KM CEOs. Status og planer. * Presentasjon og diskusjon hos IFE i Halden for representanter fra Center for Computer Graphics Portugal *Planlegging og forberedelser til første konseptuelle test av landbasert overvåkning i realistisk brukermiljø (gjennomføres i desember-2021). * Detaljering av forskningsopplegg og bidrag til utviklingen av scenarier for fremtidige simulatorbaserte studier. Dette er utført i tett samarbeid med KM. * Forberedende designarbeid for overvåkning av skip. I første omgang tilrettelegger vi to ulike versjoner av KM sin software og grafikk. Denne vil bli benyttet på den første simulatorstudien som gjennomføres i desember 2021. * Det er utgitt artikler på konferanser og i publikasjoner hvor LOAS prosjektet er omtalt (ICED, TransNav, COMPIT?21, ERGOSHIP2021). Publikasjoner 2021: * Kaarstad, M., Braseth, A.O., Strange, E, and Høstmark, J.B. (2021). Towards Safe and Efficient Operation of Autonomous Ships from a Land Based Center. ESREL-2021. doi: 10.3850/978-981-18-2016-8_513-cd * Kaarstad, M., Braseth, A.O., Høstmark, J.B. and Strange, E. (2021). Autonomous ships: Trust, challenges and opportunities seen from the perspective of current and future navigators. ESREL-2021. doi: 10.3850/978-981-18-2016-8_527-cd. * Thomas Porathe, NTNU, Trondheim/Norway. Human-Automation Interaction for Autonomous Ships: Decision Support for Remote Operators * Thomas Porathe, NTNU, Trondheim/Norway. No-one in Control: Unmanned Control Rooms for Unmanned Ships? (CRIStin) * Thomas Porathe, NTNU, Trondheim/Norway. Your friendly and communicative MASS: interaction design between autonomous and manned vessels * Erik Aleksander Veitch; Thomas Colin Guo Kaland; Ole Andreas Alsos. Design for Resilient Human-System Interaction in Autonomy: The Case of a Shore Control Centre for Unmanned Ships (CRIStin) * Erik Aleksander Veitch; Ole Andreas Alsos. Human-Centered Explainable Artificial Intelligence for Marine Autonomous Surface Vehicles (CRIStin)


Project leader: Gudbrand Strømmen

Started: 2019

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 9999991

Institution: KONGSBERG MARITIME AS

Address: NA