View Project

Norwegian AI Directory

Autonomous Underwater Fleets: from AUVs to AUFs through adaptive communication and cooperation schemes


Description:

Autonome undervannsfartøyer (AUV) brukes i økende grad til undervannsoperasjoner, for eksempel for å utføre rørledningsinspeksjon, kartlegging, og overvåking av sjøtemperatur, saltholdighet og havstrømmer. På samme måte som det som skjer for selvkjørende biler, blir AUV-er mer og mer autonome og i stand til å ta beslutninger på egen hånd. Når det er utplassert flere AUV-er, er de imidlertid foreløpig ikke i stand til å dra nytte av hverandre, og de opererer i stedet som om de var alene. Denne manglende evnen til å samarbeide er en ulempe: dersom AUV-ene i stedet kan samarbeide, vil dette gi synergier som gjør det mulig for AUV-ene å utføre mer komplekse og automatiserte marine operasjoner. For eksempel kan de utføre havinspeksjonsoppgaver på kortere tid, ved å re-planlegge rutene sine basert på hva de andre AUV-ene allerede har inspisert og funnet; eller de kan sammen oppnå resultater som en enkelt AUV ikke kan, for eksempel å transportere et rør. Dette prosjektet tar sikte på å sette AUV-er i stand til å utføre oppgaver sammen og utføre samarbeidende marine undersøkelser og robotikkoperasjoner under vann. For å oppnå dette målet, vil vår vitenskapelige strategi være å studere og teste i noen praktiske scenarier hvordan vi kan gjøre AUV-ene i stand til å: 1) forstå hvilken informasjon de skal utveksle med andre AUV-er under operasjonen, 2) beregne den beste måten å fysisk utveksle disse dataene på gjennom kommunikasjon under vann, 3) utlede av informasjonen som kommer fra andre AUV-er hvordan hver enkelt AUV skal tilpasse sin egen oppførsel slik at den ikke lenger opptrer uavhengig, men i stedet handler for å hjelpe de andre AUV-ene å oppnå et felles mål. De planlagte resultatene vil således transformere en mengde uavhengige AUV-er til flåter av samarbeidspartnere, og gjennom dette muliggjøre mer effektiv og pålitelig overvåking og utnyttelse av havressurser og infrastruktur. Dette vil bidra til å ytterligere fremme norsk kompetanse innen marin teknologi.


Project leader: Damiano Varagnolo

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 9966996

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA