View Project

Norwegian AI Directory

Simulation of governing processes in superheated and supercritical geothermal systems: mathematical models, numerical methods and field data


Description:

Produksjon av geotermisk energi er basert på å hente opp varmt vann fra undergrunnen, og utnytte energien i vannet til oppvarming og produksjon av elektrisitet. For å gjøre geotermisk energi økonomisk lønnsomt, er det ønskelig å utvinne energi fra fjell med høy temperatur, gjerne 200-300 grader Celsius. Slikt fjell er mest tilgjengelig på steder temperaturen stiger raskt med økende dybde, slik som i vulkanske områder på Island. For ytterligere å bedre økonomien i geotermiske prosjekt, vil en produsere fra stadig varmere fjell. Islandske energiselskap som er med i SiGS prosjektet har en målsetning om å produsere såkalt superkritsk vann, det vil si vann som har en temperatur på over 374C, og trykk på over 220 bar. Sammenlignet med prosesser i undergrunnen som vi kjenner godt, slik som oljeutvinning og geotermisk energi ved lavere temperaturer, gjør andre fysiske prosesser seg gjeldene ved høye temperaturer. For eksempel kan tilførsel av kald væske under boring av brønner eller under produksjon, både lage nye sprekker i fjellet og endre eksisterende sprekker, mens endringer i temperatur kan og forstyrre den kjemiske balansen av salter som finnes naturlig i fjellet. Disse prosessene er viktige å forstå, da de påvirker forholdene for væskeflyt, og dermed både den naturlige fordelingen av varme, og hvordan denne endres under energiproduksjon. Et verktøy for å studere slike prosesser er å beskrive dem med matematiske modeller, og løse disse ved avanserte simuleringsteknikker. SiGS utvikler slike modeller og simuleringsverktøy for kjemisk avsetting av salter, samt for transport av varme fra dyp undergrunn opp til fjellet der geotermisk energi blir utvunnet. Modellene vil slik bidra til å øke potensialet for geotermisk energi.


Project leader: Eirik Keilegavlen

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 3999993

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: NA