View Project

Norwegian AI Directory

Human Interactive Robotics for Healthcare


Description:

HIRo introduserer et helt nytt konsept for forbedring av helsetjenester på sykehus og i kommunene, gjennom integrering av en humanoid robot (EVE). Målet er å utvikle en robot som kan fungere som en assistent til personell og pasienter i daglige oppgaver som å transportere eller overlevere utstyr for medisinske oppgaver; å hjelpe pasienter med å finne veien i fasilitetene; eller hjelpe pasienter med ulike funksjonshemminger med å hente gjenstander eller bevege seg rundt. Prosjektgruppen startet prosjektet med å etablere en referansegruppe og et brukerpanel, og jobbet så videre med å kartlegge sykehus og kommuners utfordringer relatert til utføring av repetitive oppgaver som muligens vil kunne utføres av en robot. Videre ble det kartlagt hva som finnes av ulike roboter på disse områdene i dag- og hvor det mangler egnet teknologi. Denne kunnskapen ble utformet som en rapport. Rapporten leder det videre arbeidet i prosjektet og er levert forskningsrådet. Prosjektgruppen gjennomførte sitt oppstartseminar i desember 2020, der prosjektet og de planlagte aktivitetene ble presentert. Her deltok referansegruppen bestående av Patrick Holthaus fra Adaptive Systems Research Group, University of Hertfordshire UK: Holthaus har lang erfaring med forskning på roboter i helsekontekster. Greg Reichberg Peace Research Institute Oslo (PRIO) har dybdekunnskap innen etiske problemstillinger. Dorien Vandormael , i mens, Belgia, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Universitetet i Gøteborg og Elisabeth Sørensen, Larvik kommune har alle forsket på bruk av velferdsteknologier. Videre deltok brukerpanelet med Anders Nupen Hansen, Landsforeningen for ryggmargsskade Ulrik Sverdrup, LHL hjerneslag og Øyvind Gerhardsen, brukerutvalget Sunnaas Sykehus og SAFO. Brukergruppen hadde gode innspill til hva de kunne ønske seg av en robot som assistent. Møtet var digitalt og åpent for andre eksterne deltagere og publisert via Sunnaas Sykehus, Halodi og Institutt for Energiteknikk. Seminaret inneholdt gode diskusjoner som prosjektgruppen tok med seg videre i planleggingen av aktivitetene og datainnsamlingen som skulle gjennomføres. Datainnsamlingen skulle avdekke helsepersonells aktiviteter gjennom en vanlig dag på sykehus. Prosjektgruppen hadde planlagt "skygging" av helsepersonell over tid. Dette lot seg dessverre ikke gjennomføre grunnet de strenge adgangsreglene som følge av covid!9. Det ble i stedet sendt ut en spørreundersøkelse til ansatte ved Sunnaas Sykehus. Senere ble det gjennomført dybdeintervjuer med ansatte i sykepleietjenesten. Videre arbeid vil bestå av en prioritering av oppgaver som skal kunne utføres av roboten EVE, og så testes ut ved Sunnaas Sykehus. Dette er planlagt gjennomført i første halvdel av 2021. Prosjektet er presentert og diskutert i en rekke sammenhenger, blant annet Human-Robot Interaction 2021 conference, Robotics and Artificial Intelligence Conference 2021 og Rehabiliteringskonferansen i Haugesund 2021.


Project leader: Linda Sørensen

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Helse Sør-Øst RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 5649997

Institution: SUNNAAS SYKEHUS HF

Address: NA