View Project

Norwegian AI Directory

Be-Insight - plattform for automatisk billettering, nye forretningsmodeller og optimalisering for mobilitetsindustrien


Description:

Be-Insight prosjektet er i en spennende fase og det har vært jobbet godt i prosjektet siden forrige rapport ble sendt inn. Covid gjorde at vi var nødt til å samarbeide ved hjelp av digitale verktøy, og denne formen har vi i stor grad fortsatt med etter at restriksjonene lettet. Prosjektet har i år vært i en spennende fase hvor vi har laget en pilot-app for registrering av bevegelser og reiser med kollektivtransport. Vi har innhentet mye data fra reisende og foretatt mange analyser. Høsten har vært preget av litt utskiftninger da flere personer har sluttet og prosjektet har fått en ny prosjektleder. I juni 2021 ansatte prosjektets FoU-organisasjon Høyskolen Kristiania en ny Postdoc-kandidat, mens vår andre Postdok-kandidat sluttet i november 2021. Personen som var prosjektleder fra oppstart av Be-Insight prosjektet sluttet 1.oktober 2021 og fra da av fikk vi en ny prosjektleder. En som jobbet som forretningsutvikler i Nordland Fylkeskommune forlot prosjektet i oktober 2021. En som er ansatt som Nærings-ph.d. har sagt opp sin stilling og jobber ut desember 2021. Høyskolen Kristiania er i november i en rekrutteringsprosess for å ansette en ny Postdok-kandidat som skal fylle dette tomrommet. I løpet av 2021 er 7 av 10 arbeidspakker er påbegynt og arbeidspakke 1 og 2 er ferdig. Prosjektet har fått publisert en artikkel på ICCP2021 i oktober som heter "Distributed Sensor Data Collection Using Mobile Clouds for Public Transportation". Prosjektet har også fått godkjent en artikkel med navn "Context and trajectory based destination prediction of public transportation users", med publikasjon i tidsskriftet IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. Prosjektet har siden sist utviklet en prototype-app, både Android og iOS som har vært brukt av testgrupper for å innhente bevegelsesdata som har blitt analysert og som skal gi grunnlag for videre arbeid mot stor pilot. Datainnsamlingsappen har både for iOS og Android blitt oppdatert flere ganger i løpet av året. Prosjektet har hatt to suksessfulle små piloter i Bodø og Oslo, hvor testgruppene har samlet inn data ved å registrere reiser med kollektivtransport i Be-Insight prototype appen. Det har blitt foretatt flere ad hoc analyser gjennom året av dataene som har kommet inn fra pilotdeltagelsen. Ved analysering av data og datautforskning har vi undersøkt hvilke kombinasjoner av sensorer som er integrert i mobiltelefonen, som er mest optimal for å kunne forutsi hvilket transportmiddel brukeren befinner seg på. I prosjektet brukte vi maskinlæringsalgoritmer for å klassifisere transportmodus basert på innsamlet data fra pilotdeltakerne. Vi brukte forskjellige modeller og sammenlignet dem med automatiserte maskinlæringsløsninger. Resultatene våre var rundt 99% prediksjonsnøyaktighet for Android-brukere, mens vi var i stand til å oppnå 95% for iOS-brukere. For at vi bedre skulle forstå modellene og funksjonens betydning brukte vi blant annet Shapley-verdier. I tillegg presenterte vi foreløpige resultater i form av et innlegg på Nordic AI Meet 2021 i Oslo. Gjennom søknader og invitasjoner, har Be-Insight prosjektet blitt presentert på forskjellige arenaer i løpet av 2021. I Norge er er prosjektet presentert på Mobilitetskonferansen 2021, og vi har også fått talertid på både Evolve 2021 og på SW2022, som er viktige konferanser i Norge. Prosjektet ble også invitert til å delta i en paneldebatt på MOVE 2021 i London, som er en av de største mobilitetskonferansene i verden. Når det gjelder formidling av prosjektet har ble det skrevet en nyhetsartikkel på nett i lokalavisen Bodø Nu, som tok for seg den lille piloten og datainnsamlingen vi gjorde i Bodø. fluxLoop har publisert populærvitenskapelige versjoner av akademiske artikler på fluxLoop sine hjemmesider og delt disse i sosiale medier, som LinkedIn og Twitter. Når vi i neste år går inn i neste fase av prosjektet, ser vi at interessen for mobilitetsmarkedet øker, samt en økende generell interesse og etterspørsel etter nye billettløsninger blant kollektivbrukerne. Med nye teammedlemmer som slutter seg til prosjektet, gode funn og jevn fremgang, forventer vi å jobbe målrettet med videre forskning, utvikling og testing.


Project leader: Anette Baarsrud

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 9168990

Institution: FLUXLOOP AS

Address: NA