View Project

Norwegian AI Directory

Social robot-based solution for elders’ Care management and coaching after discharge from Hospital to Home


Description:

Det overordnede målet med H2Hcare er å støtte eldre med hjertesvikt i deres overgang fra akutt (sykehus) til rehabilitering i hjemmet ved å tilby digital assistert coaching for å hjelpe dem til å følge anbefalt behandlingsplan og endring av livsstil etter utskrivning. Dette inkluderer å: få på plass nødvendig støttenettverk for å redusere angst og tilby digitalt basert coachingsstøtte til pasienter under rekonvalesens, Optimalisere bedring og redusere ny innleggelse på sykehus gjennom blant annet aktiv pasientdeltagelse, Gi råd og veiledning til pasient i samsvar med oppfølgingsplan, f.eks i forhold til medisinering eller atferdsendringer, og støtte helsepersonell som sørger for overvåking og oppfølging. H2HCare vil gi en helhetlig tilnærming til omsorg etter utskriving, blant annet ved hjelp av sensorer, IKT-teknikker og digital assistent. H2HCare differensierer med hensyn til nåværende løsninger blant annet gjennom en helhetlig vurdering av totalsituasjonen til pasienten med hensyn på å vurdere risiko for ny innleggelse og ved å kunne tilpasse den digitale assistentpleieløsningen i forhold til pasientens situasjon og behov, fjernoppfølging i forhold til individuell behandlingsplan og anbefalinger om livsstilsendringer og digital assistentbasert coaching for å bidra til bedre egenoppfølging. Prosjektet er finansiert av EU Ambient Assisted Living Forskningsprogram og det norske forskningsrådet. Prosjektet inkluderer tre norske partnere; Tellu IoT AS, No Isolation AS og Seniornett Norge samt Technical University of Cluj-Napoca (Romania), og Universitetssykehusene i Genève, (Sveits) H2HCare vil ta i bruk en brukersentrert utviklingsmetodikk som involverer relevante sluttbrukere gjennom alle faser


Project leader: Arnor Solberg

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4607000

Institution: TELLU AS

Address: NA