View Project

Norwegian AI Directory

When Robots meet the Nordic model: job creation, destruction or retraining? (RoboNord)


Description:

Formålet med dette prosjektet er å undersøke virkningen av robotisering på ferdighetskrav og arbeidsmarkedsutfall for både bedrifter og enkeltpersoner. Vi vil studere disse effektene både på individ- og bedriftsnivå. For å fange opp overveltningseffekter av robotisering vil vi også gjennomføre analysen på et regionalt nivå. Først tar vi for oss de kortsiktige og langsiktige virkningene av robotisering på relativ lønn og sysselsetting for forskjellige grupper av arbeidere, der gruppene er basert på utdanningsnivå, type utdanning, yrke, samt type ferdigheter og oppgaver som kreves for hver jobb. For det andre vil vi undersøke om lønnsulikhetene øker mellom bedrifter som innfører robotteknologi og de som ikke gjør det. For bedre å forstå mekanismene som knytter robotisering til lønns- og sysselsettingsendringer, vil vi studere hvordan fagforeninger påvirker effekten fra robotisering, og videre den økonomiske betydningen av investeringer i opplæring etter introduksjonen av industrielle roboter. Vi undersøker også i hvilken grad robotisering endrer insentivene for arbeidstakeren til å organisere seg. For det tredje vil vi undersøke samspillet mellom robotisering og digitalisering, samt deres felles effekter på arbeidsmarkedsutfall. Til slutt vil vi undersøke om robotisering kan føre til retur av jobber til Norge som er sendt ut av landet (reshoring). Vi kombinerer kvantitaive analyser på registerdata fra Statistisk sentralbyrå samt data fra International Federation of Robots med kvalitative studier av innføringen av roboteteknologi i bedriftene for på den måten å gi svar på spørsmål som ikke lett kan besvares med registerdata.


Project leader: Erling Barth

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Nasjonale samfunnsvitenskapelige institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 11969993

Institution: INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING

Address: NA